Yara's statement according to the Norwegian Transparency Act

The Human Rights and Labor Practices section of the Yara Sustainability Report constitutes Yara’s legally required disclosures under the Norwegian Transparency Act for 2023. For more information on our annual statements according to the Norwegian Transparency Act, see page 207 in our Latest Integrated Report.

Right to information

Yara has established a process for receiving and managing requests on how the company is managing actual or potential human rights impacts across its organization and supply chain. Any requests for information should be submitted through the link below.

Send us an email

Norwegian Transparency Act information requests

Questions and answers are in the language they have been received and responded in

Takk for spørsmålene. 

Åpenhet om innsatsen for å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden vår er viktig for oss.  

Yara har virksomhet i mer enn 60 land. I flere av disse er menneskerettighetsstandardene forskjellige fra våre egne. Vi organiserer virksomheten i tre regioner; Latin- og Nord Amerika, Europa samt Afrika og Asia. 

Vi har virksomhet og leverandører/forretningspartnere i mange land i disse regionene.

Leverandørene spenner fra råvareprodusenter til logistikk, lagerføring, utstyrsleverandører, service og annet. 

Denne virksomhetsmodellen er avgjørende for at vi kan bidra til å sikre matforsyningen i verden. 

Vennligst se Yara’s årsrapport 2021 for mer informasjon om hvilke land vi har virksomhet i.  

Yaras ser det som sitt samfunnsoppdrag å sørge for mat til verdens befolkning og verne om jordkloden på en bærekraftig måte. Mange av produktene og råvarene vi er avhengige av for å produsere gjødsel, hentes fra, eller produsert i, noen få steder i verden.  Vi gjør vårt beste for å sikre rettighetene og trygge menneskene vi jobber med mens vi løser vårt oppdrag. 

Vi er kompromissløse på våre verdier og menneskerettighetsstandarder, men med en kompleks og multinasjonal virksomhet som vår, det er risiko for å havne i dilemmaer og andre krevende situasjoner. 

For å håndtere slike potensielle dilemma og risiko på best mulig måte har Yara etablert en prosess for vurdering av geopolitisk risikoeksponering i alle land der vi har virksomhet i.

I tillegg gjøres dedikerte risikoanalyser for eksponering for menneskerettighetsbrudd i land og områder der våre strategiske forretningspartnere/leverandører holder til. Hvis slik risiko identifiseres, blir forbedringstiltak implementert, og vi starter samarbeid med leverandørene våre for å løfte standardene i våre felles verdikjeder. Alle nye leverandører blir vurdert opp mot definerte risikoer og aktsomhetsvurderinger gjøres basert på identifisert risiko.   

Yaras Code of Conduct for forretningspartnere skisserer tydelig forventningene vi har til våre forretningspartnere og leverandører til å opprettholde menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Her kan dere lese de juridiske forpliktelser og forventede standarder Yara har til sine forretningspartnere og leverandører. Dette dokumentet er en integrert del av avtalene med våre leverandører og danner grunnlaget for dialog og tiltak. 

For flere detaljer, prioriteringer og tiltak, les mer i Yara’s Sustainability Report 2021; Kapittelet 2 Performance – People generelt, og avsnittet Human Rights and Labor Practices spesielt.

Lik lønn og regulert arbeidstid er inkludert i standardene vi forventer at våre forretningspartnere og leverandører følger. Vi har i tillegg initiert et globalt prosjekt for å sikre at alle våre ansatte får en lønn de kan leve av og at dette også etterleves av våre leverandører. Dette tiltaket er også beskrevet mer detaljert i Sustainability Report 2021.  

At menneskerettighetene etterleves i hele leverandørkjeden har lenge vært en prioritet for Yara, og i 2021 tok vi initiativ til å integrere bærekraft og menneskerettigheter også i innkjøpsprosessene våre. Dette vil ha en ytterligere positiv virkning på leverandørene våre.   

Vi kommer til å fortsette å jobbe i utfordrende områder så lenge det er mulig å oppnå positiv utvikling der. Vi fokuserer på ansvarlig forretningsdrift, og vil alltid bruke vår størrelse og kjøpekraft til å påvirke i riktig retning, uansett hvor i verden vi operer.   

Det kan i noen tilfeller være riktig å trekke seg ut av vanskelige geografiske områder eller avslutte samarbeidet med enkelte partnere hvis det ikke er mulig å oppnå ønskede endringer. I andre tilfeller vil det imidlertid være mer i tråd med vårt oppdrag å bli værende. Vi vil da fortsette å bidra positivt selv om menneskerettigheter utfordres av andre.

Yara vil alltid jobbe for å på en ansvarlig og bærekraftig måte sørge for mat til en stadig voksende befolkning i hele verden.

Yara anerkjenner og respekterer retten til organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger. Når vi driver virksomhet i land der denne retten er begrenset gjennom lokal lovgivning, vil vi prøve å treffe tiltak i samsvar med lokale forhold. Yara har lang tradisjon for godt samarbeid med fagforeninger både i Norge og internasjonalt. Vi har lett tilgjengelig informasjon til de ansatte om fagforeninger og arbeidsråd, og hvordan disse kan støtte alle ansatte.

Medlemskap i fagforeninger regnes som sensitive personopplysninger under personvernforordningen (GDPR). Uten å ha spesielle årsaker til det, kan ikke selskaper samle inn eller lagre slik data. Yara har ikke særskilt behandlingsgrunnlag for å innhente opplysninger om fagorganisering, og har derfor ikke oversikt over antall ansatte som er fagorganisert i de forskjellige landene vi er til stede i. Det vi kan si, er at 69 prosent av våre medarbeidere globalt er omfattet av tariffavtaler.

Vennligst se vår Sustainability Report 2022 der vi har inkludert andel ansatte omfattet av tariffavtaler i de ulike regionene hvor Yara opererer (s. 80), samt hvilke områder tariffavtalene dekker (s. 64); helse og sikkerhet, mangfold, diskriminering og/eller diskriminering, arbeidsforhold, opplæring og karriere.

Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere skal respektere og støtte de ansattes rett til organisasjonsfrihet og ha rett til kollektive forhandlinger som samsvarer med gjeldende lover og forskrifter. Denne forventningen er inkudert i vår Code of Conduct for Yaras forretningspartnere, som er en del av våre kontrakter med leverandører.

Vi har behandlet din henvendelse mottatt 12. april 2023 med spørsmål om innsyn i Yaras aktsomhetsvurderinger rundt selskapets virksomhet i Belarus og Russland med tanke på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  

Generelt om arbeidet vårt for å fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

Åpenhet om hva vi driver med, er viktig for Yara. Åpenhet gjør det lettere for oss å jobbe for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele leverandørkjeden.  

Yaras oppdrag er å brødfø verden på en ansvarlig måte og verne om kloden. Mange av produktene og råvarene vi er avhengige av for å produsere gjødsel, finnes bare i noen få land i verden. Mange av disse nasjonene har en annen tilnærming til menneskerettigheter enn vi har. Vi gjør vårt beste for å fremme menneskerettigheter og sikkerhet samtidig som vi fortsetter å sikre den globale matforsyningen. Selv om dette fra tid til annen fører til dilemmaer, går vi aldri på akkord med våre etiske verdier og fokuset vårt på menneskerettigheter. 

Yara har forpliktet seg til å respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter i all virksomhet og hele forsyningskjeden. Vi støtter FNs Global Compact, FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, OECDs retningslinjer for multinasjonale bedrifter, den internasjonale menneskerettighetserklæringen og Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) viktigste konvensjoner. Vi arbeider kontinuerlig for å støtte og håndheve de ovennevnte prinsippene i hele organisasjonen og i relasjonene våre med leverandører, entreprenører, forretningspartnere og lokalsamfunnene som berøres av virksomheten vår.  

Yaras grunnleggende holdning er at vi skal fortsette å jobbe i utfordrende områder så lenge vi har tro på en positiv utvikling. Yara vil alltid prøve å bruke sin størrelse, kjøpekraft og sine prinsipper rundt god forretningsskikk på en måte som vil ha en positiv innvirkning der vi er til stede. Men av og til kan det være riktig å trekke oss ut av vanskelige områder – hvis vi ser at det ikke er mulig å oppnå positive endringer. I andre tilfeller vil det være mer i tråd med vårt oppdrag – å brødfø verden på en ansvarlig måte og ta vare på kloden – å bli værende og utgjøre en forskjell, selv når andre mener noe annet.  

Yara har en risikobasert tilnærming til aktsomhetsvurderinger  

For å håndtere risiko på best mulig måte, har Yara etablert en prosess for vurdering av geopolitisk risikoeksponering i alle land vi er til stede i. Dette innebærer implementering av forbedringstiltak der risiko oppdages, og samarbeid med leverandørene våre for å heve standarden i vår felles verdikjede. Prosessene for risikovurdering og aktsomhetsvurderinger er omtalt i detalj i vår
Sustainability Report 2022 (fra side 60).     

Yara er forpliktet til å utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med FNs veiledende prinsipper og OECDs retningslinjer for ansvarlig forretningsvirksomhet. Vår Integrity Due Diligence prosess (IDD-prosess) brukes til å vurdere og følge med på integriteten til potensielle og eksisterende forretningspartnere. Vurderingene inkluderer anti-korrupsjon, menneskerettigheter, arbeiderrettigheter, helse og sikkerhet, samt miljø. Prosessen er nærmere beskrevet i vår Sustainability Report 2022

I tilfeller der IDD-prosessen avdekker negative forhold rundt menneskerettigheter, vil vi foreta en grundigere aktsomhetsvurdering. Som en del av IDD-prosessen følger Yara kontinuerlig opp sine aktive leverandører ved å kontrollere dem opp mot sanksjonslister og compliance-databaser. 

Yaras Code of Conduct for forretningspartnere skisserer våre forventninger når det gjelder respekt for menneskerettigheter og forretningsetikk hos våre forretningspartnere. Dette dokumentet nevner eksplisitt etterlevelse av internasjonale standarder og nasjonale lover, våre forventninger til en trygg og sunn arbeidsplass, like muligheter uten ulovlig diskriminering, en tydelig holdning mot tvangs- og barnearbeid samt respekt for de ansattes organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger. Yaras Code of Conduct for forretningspartnere kommuniseres til alle våre forretningspartnere, og inngår i alle kontrakter med både leverandører og kunder.   

Spesifikt om aktsomhetsvurderinger i Russland 

Yara har en lang historie med å kjøpe store volumer med ammoniakk, kaliumkarbonat og fosfatstein fra russiske leverandører for å produsere granulert forfosfat og NPK-gjødsler. Da sanksjonene trådte i kraft, utnyttet vi vårt globale handelsnettverk til å erstatte disse volumene med råvarer fra andre tilbydere i andre deler av verden. 

Tidlig i 2022 ble innkjøp fra Russland stanset på grunn av sanksjoner og den geopolitiske situasjonen i landet. Yara har gjentatte ganger uttalt at vi må bli mindre avhengige av Russland. Aktsomhetsvurderingene knyttet til arbeidsforhold har inngått i disse vurderingene. 

I tillegg til at IDD-prosessen inkluderer spørsmål om menneskerettslige forhold hos våre leverandører, har vi, i Russlands tilfelle, foretatt mer grundige aktsomhetsvurderinger av de strategisk viktige råvareprodusentene. Dette er et arbeid som har pågått over tid, parallelt med kontraktsoppfølging, reforhandlinger og løpende forretningssamarbeid i dialog med produsentene. 

Yaras viktigste leverandører i Russland har vært gjenstand for slike grundige aktsomhetsvurderinger jevnlig siden 2015. Før 2022 var hovedformålet å avdekke mulig korrupsjon, hvordan sanksjoner virker, og problemer rundt generell forretningsintegritet. Basert på disse rapportene kan vi bekrefte at vi har funnet risiko for mulige menneskerettighetsbrudd og manglende anstendige arbeidsforhold, deriblant:  

-Yaras viktigste forretningspartnere i Russland er ofte statseide, samtidig som de har nære forbindelser til lokale myndigheter. Dette er helt vanlig i Russland, der ett enkelt selskap ofte kan spille en altfor stor rolle i den lokale økonomien. Eiere og toppledere i store, russiske selskaper blir ofte offentlig beskyldt for uetisk oppførsel på grunn av sine politiske forbindelser. 

-Dårlige relasjoner mellom arbeidsgivere og arbeidstagere, og konflikter med organiserte arbeidstagere. Mange selskaper er blitt beskyldt for manglende dialog mellom ledelsen og representanter fra fagbevegelsen. I Russland er det helt vanlig å hevde at fagbevegelsen egentlig kontrolleres av arbeidsgiverne.  

-Generelt dårlig sikkerhet på arbeidsplassen i gruve- og industrisektoren i Russland. 

-Vi er kjent med at russiske myndigheter har oppfordret statseide bedrifter til økt bruk av innsatte i industriarbeid, som et ledd i soningen. Ordningen har fått kritikk fra ulike menneskerettighetsorganisasjoner.  

-Beskyldninger om miljøødeleggelser lokalt.   

I løpet av de siste 14 månedene har Yara gjennomført en revurdering av sitt forhold til Russland, og vi oppfordrer til mindre avhengighet av landet. Vi har begrenset samhandelen til et minimum. Vår eneste forbindelse i dag er handel med noen få, ikke-sanksjonerte selskaper. 

Spesifikt om aktsomhetsvurderinger i Belarus 

Historisk har Yara kjøpt kaliumkarbonat fra JSC Belaruskali gjennom Belarusian Potash Company (BPC) i Belarus, som er et av ni land Yara kjøper kaliumkarbonat av. Kaliumkarbonat er en begrenset ressurs og en viktig ingrediens i mineralgjødsel til matproduksjon.   

Vårt forretningssamarbeid med Belaruskali og BPC går helt tilbake til 1996. Det har vært et gjensidig verdsatt, konstruktivt og profesjonelt samarbeid, med løpende dialog mellom partene. Kontraktene med BPC har inkludert vår Code of Conduct for forretningspartnere, og vi har alltid hatt løpende dialog om etterlevelse av kravene i Code of Conduct gjennom hele kontraktsperioden.  

Yara gjennomførte aktsomhetsvurderinger av BPC og Belaruskali både i 2013 og 2017, og disse rapportene avdekket ingen negative forhold rundt menneskerettigheter. I 2022 ble det foretatt en ny vurdering av BPC som Yaras direkte kontraktspartner. Denne granskingen avdekket tette bånd mellom BPC og Lukashenko’s innerste sirkel, i tillegg til de forhold Yara allerede hadde jobbet lenge og intenst med i Belaruskali.   

Etter det omstridte valget i Belarus i august 2020, etablerte Yara en ekspertgruppe som holdt løpende kontakt med både Belaruskali og BPC. Vi uttrykte bekymring og stilte spørsmål om helsen og trivselen til arbeiderne deres, med et tydelig budskap om at vi forventer at alle ansatte behandles bra og i samsvar med Yaras Code of Conduct. Yara gjennomførte over 150 møter med relevante interessenter. Representanter fra Yara, deriblant vår administrerende direktør, besøkte Belarus flere ganger.  

Med støtte fra ulike interessenter, først og fremst Belarus Independent Trade Union (BITU) og norske LO og Industri Energi, og i tett dialog med Raftostiftelsen, var Yaras strategi å påvirke gjennom å være til stede. Denne tilnærmingen fikk også støtte fra menneskerettighetsorganisasjoner som Den norske Helsingfors-komité. 

Vi var mest bekymret for følgende grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold:      

  • Arbeidernes rett til å organisere seg, og fagforeningenes mulighet for å jobbe uavhengig.  

Etter streikene i 2022 fikk vi rapporter om at fire fagorganiserte i Belaruskali hadde blitt pågrepet av politiet. 

Fagforeningene, og muligheten deres til å arbeide uavhengig, er en av nøklene til bedre forhold for arbeidstagere og modernisering av bedriftskulturen i Belarus. Fagforeningens posisjon, og måten den ble behandlet på, var en viktig faktor i Yaras samarbeid med Belaruskali. Vi var derfor veldig tydelige på hva vi mente om at fagforeningsledere ble fengslet, også utenfor Belaruskali, og vi har fått klare indikasjoner på at dette har bidratt positivt i arbeidet med å få folk løslatt etter fengsling. 

  • Arbeidernes rett til fritt å delta i demonstrasjoner og streiker for demokrati. 

I august 2020 deltok 4000 Belaruskali-ansatte i en streik som var en del av masseprotestene som spredde seg over hele Belarus etter at Lukashenko ble gjenvalgt som president. Mediene hevdet at Belaruskalis toppledelse truet de som streiket, med sanksjoner. Samtidig ble arbeidere som valgte ikke å delta i protestene, belønnet med bonuser. I ettertid kom det fram at 49 arbeidere fikk sparken for å ha deltatt i streiken. 

Gjennom løpende dialog gikk Beruskali til slutt med på å gjeninnføre godtgjørelser og bonusordninger til arbeidere som hadde fått disiplinærstraffer, og de tilbød seg å ta tilbake arbeidere som hadde mistet jobben. 

En gladnyhet: Nyhetsbrevet til den uavhengige fagforeningen for metallarbeidere, SPM, skrev at grunnlønnen til en arbeider hos Belaruskali er omtrent dobbelt så høy som gjennomsnittet i industrisektoren i Belarus, og tilsynelatende høy nok til å kunne leve et verdig liv – i motsetning til i mange andre tilsvarende virksomheter i Belarus.  

  • Helse- og sikkerhetsforhold i gruvene 

Som et resultat av Yaras regelmessige dialog med ledelsen i Belaruskali og fagforeninger, innførte bedriften et program for å bedre sikkerheten i gruvene i Soligorsk. En av Yaras sikkerhetseksperter tilbragte nesten seks måneder i Soligorsk, fra juni til november 2021. Oppdraget var å jobbe tett med Belaruskali om alt som har med arbeider- og industrisikkerhet å gjøre. 

Noen av forbedringene som ble observert, var standardisering av sikkerhetsskilt, bedre innetjeneste, bedre merking av hvor man skal bevege seg i verksteder og gruveganger, bedre beskyttelse mot maskiner og fysiske barrierer mot farlige områder. Sikkerhetstiltak, som for eksempel forskrifter for arbeid i høyden, ble implementert.  

Arbeidsforholdene til underleverandører til Belaruskali, ble også satt under lupen og omtalt som et viktig element for å bedre sikkerheten til arbeiderne i Belaruskali. De utilfredsstillende forholdene ble godt dokumentert av Yara og var blant punktene som ble behandlet under det påfølgende arbeidet med å bedre sikkerheten. Dette gjordet det krystallklart at Yara stiller nøyaktig de samme, strenge kravene til underleverandører som til leverandørene.    

Tidlig i 2022 ble alle innkjøp fra BPC stanset. Effekten av de pågående sanksjonene mot Belarus reduserer Yaras muligheter til å påvirke sikkerheten og trivselen til belarusiske arbeidere på en positiv måte. For Yara er dette en skuffende utvikling. Vi er fortsatt genuint opptatt av sikkerheten og trivselen til arbeiderne hos Belaruskali. Til tross for utfasingen av kaliumkarbonat-innkjøpene, sikter Yara på å videreføre industrisikkerhetsprogrammet som vi startet i 2021 – i tett samarbeid med den uavhengige fagforeningen i Belaruskali, og helt i tråd med relevante sanksjoner.  

Uttalelser om Yaras samarbeid med Belaruskali er tilgjengelige på nettsidene våre:    

-22 September 2020:
https://www.yara.com/news-and-media/news/archive/2020/yara-concerned-over-belarus-situation-updated/ 

-25 November 2020:
https://www.yara.com/news-and-media/news/archive/2020/yara-concerned-over-belarus-situation/ 

-5 December 2020:
https://www.yara.com/news-and-media/news/archive/2020/message-from-yara-ceo-svein-tore-hol-sether-on-situation-in-belarus/ 

-21 January 2021:
https://www.yara.com/news-and-media/news/archive/2020/yara-statement-on-the-situation-in-bela-rus/ 

-6 February 2021:
https://www.yara.com/news-and-media/news/archive/2020/ewc-statement/ 

-13 August 2021:
https://www.yara.com/news-and-media/news/archive/2021/joint-statement-after-meeting-between-holsether-and-tsikhanouskaya-today/