March 29, 2022

Yara fortsetter arbeidet med å kutte Norges største punktutslipp

Hegra ble lansert i 2021 som et samarbeidsprosjekt mellom Yara, Aker Clean Hydrogen og Statkraft, med mål om å elektrifisere Yaras ammoniakkfabrikk på Herøya i Porsgrunn, og fjerne 800 000 tonn med årlige CO2-utslipp

Et integrert team mellom partene har samarbeidet gjennom det siste året med å modne prosjektet i en tidlig fase. Den nylig avsluttede mulighetsstudien viser at HEGRA er gjennomførbart, men av strategiske hensyn er det ikke hensiktsmessig å videreføre prosjektet med nåværende eierstruktur. Arbeidet med HEGRA blir videreført av Yara frem mot endelig investeringsbeslutning uten Aker Clean Hydrogen og Statkraft som deleiere.

Hvert av selskapene vil fortsette å jobbe for å fremme hydrogenproduksjon og etterspørsel i Norge og internasjonalt, og selskapene er fortsatt åpne for å samarbeide på naturlige områder i verdikjeden.

For å fjerne et av Norges største punktutslipp vil Yara fortsette å jobbe for fullelektrifisering av Herøya for å tilby grønn gjødsel, samt grønn ammoniakk til dekarbonisering av shipping gjennom Yaras globale  ammoniakkdistribusjon. Ved å utnytte eksisterende infrastruktur for ammoniakk på Herøya er prosjektet godt posisjonert, og representerer et viktig bidrag til Norges klimamål mot 2030.

Yara tok det første spadetaket på pilotprosjektet på Herøya i mars 2022. Med støtte fra ENOVA vil denne 24 MW elektrolysepiloten gi verdifull teknisk og kommersiell læring. Piloten bringer det grønne skiftet til Grenlandsregionen og sikrer deltagelse og kompetanseheving fra en rekke lokale leverandører. Den geopolitiske situasjonen understreker viktigheten av ammoniakkproduksjon i Norge


English translation:

Yara takes sole ownership of decarbonization project at Herøya

Hegra was launched in 2021 as a cooperation between Yara, Aker Clean Hydrogen and Statkraft, aiming to decarbonize Yara’s ammonia plant at  Herøya in Porsgrunn and removing 800 000 tonnes of annual CO2 emissions.

An integrated team consisting of members from the partners has worked together in the past year to mature the project in an early phase. The feasibility study demonstrates that the project is viable, however due to strategic considerations the parties have decided not to continue the current ownership structure.

Yara will continue developing the project towards a final investment decision without Aker and Statkraft as shareholders. The parties will continue to work on promoting hydrogen production and relevant end markets in Norway and internationally, and the companies remain open to collaborate in relevant areas of the value chain in the future.
---------
To remove one of Norway’s largest CO2 point emissions, Yara will continue to work towards a full electrification of Herøya, and offer green fertilizers and green ammonia to decarbonize the shipping sector through Yara’s global ammonia distribution network. The project is well positioned as it can utilize Yara’s existing infrastructure for ammonia production at Herøya, and it represents an important contribution to reach Norway’s climate targets towards 2030.

Yara hosted a groundbreaking ceremony for the pilot project at Herøya in March 2022. With support from ENOVA, this 24 MW electrolyzer pilot will give valuable technical and commercial learning. The pilot will involve suppliers and contractors from the Grenland region and contribute to local technology development and employment. The current geopolitical situation underlines the importance of having ammonia production in Norway.

Contact:
Hilde Steinfeld
Communication Director, Yara Clean Ammonia
Mobile: +47 993 53 030
Email: hilde.steinfeld@yara.com

Hilde Steinfeld
Hilde Steinfeld
Communications Director, Yara Clean Ammonia
Give me a call