Fakta om rettssaken

5. januar – 26. mars 2015 pågår rettssaken mot en nåværende og tre tidligere ansatte i Yara.

Yara vedtok foretaksboten fra Økokrim i januar 2014, og er ikke part i saken. Selskapet har nulltoleranse for korrupsjon. Da Yara fikk mistanker om at noe kriminelt kunne ha skjedd, satte selskapet selv i gang en ekstern granskning, kontaktet Økokrim og ga dem tilgang til alt relevant materiale i saken da de igangsatte sin etterforskning.

En oversikt over den løpende utviklingen i saken ble tidligere gjort tilgjengelig i anledning Økokrims etterforskning.

Rettssaken i Oslo tingrett gjelder avtaler inngått i 2007. Uavhengig av denne saken har selskapet siden 2008 arbeidet med kultur, holdninger og systemer som hindrer at noe tilsvarende skal kunne skje igjen.

Selv om Yara ikke er part i den pågående rettssaken, er Yara samtidig sentral i sakskomplekset i tilknytning til rettssaken. På denne siden har vi derfor samlet en oversikt over historikken i saken.

Historikk

2011: Ekstern gransking på initiativ fra Yara

På eget initiativ iverksatte Yara i april 2011 en ekstern granskning da selskapet fikk mistanker om at noe kriminelt kunne ha skjedd i forbindelse med forhandlingene forut for selskapets investeringer i Libya (oktober 2008). Den eksterne granskingen ble ledet av Jan Fougner, partner i advokatfirmaet Wiersholm, Mellbye og Beck.

13. april 2011: Yara innleder ekstern granskning (PDF 26,60 KB)

2011: Yara varsler Økokrim

I mai 2011 varslet Yara samtidig Økokrim om sine korrupsjonsmistanker. På grunnlag av Yaras opplysninger tok Økokrim ut en siktelse mot selskapet.

12. mai 2011: Økokrim sikter Yara (PDF 25,10 KB)

I Økokrims påfølgende etterforskning samarbeidet Yara tett med Økokrims etterforskere og ga dem tilgang til alt relevant materiale i saken.

2012: Ekstern granskningsrapport foreligger

Hovedfunnene fra den eksterne granskningsrapporten ble lagt frem juni 2012. I rapporten ble det konstatert at det hadde forekommet uakseptable betalinger fra Yara.

29. juni 2012: Hovedfunn i granskningsrapport lagt frem (PDF 37,88 KB)

Funnene i Fougner-rapporten ble avstemt med Økokrim, som også har fikk tilgang til alt av underliggende dokumenter tilknyttet rapporten.

2014: Yara vedtar foretaksbot

Den 15. januar 2014 meddelte Økokrim at de hadde gitt Yara et forelegg for tre tilfeller av grov korrupsjon. Saken gjaldt bruk av bestikkelser overfor høytstående offentlige tjenestemenn i Libya og India, samt bestikkelser overfor en leverandør i Russland. Yara erkjente straffeskyld og aksepterte forelegget fra Økokrim.

I Økokrims pressemelding i tilknytning til saken ble det lagt vekt på et konstruktivt samarbeid med selskapet i etterforskningen: «At Yara selv kontaktet Økokrim er tillagt vekt i formildende retning ved utmåling av boten. Videre er det vektlagt i formildende retning at Økokrim har hatt en god og konstruktiv kontakt med selskapet og Yaras granskere. Yara har samarbeidet om etterforskingen blant annet ved å fremskaffe dokumentasjon.»

2015: Rettsak mot tidligere ansatte i Yara. Selskapet er ikke part i saken.

Økokrim har tatt ut tiltale mot en nåværende og tre tidligere ansatte i Yara. Dette er et resultat av etterforskningen knyttet til mulig korrupsjon for forhold som kan ha skjedd i 2007.

Yara vedtok foretaksboten fra Økokrim i januar 2014 og er ikke part i saken.

2008: Yara forbedrer sitt compliance-arbeid og anti-korrupsjonsregelverk

Uavhengig av denne saken har Yara gjort et betydelig arbeid for å forbedre selskapets compliance-arbeid. Dette arbeidet har pågått kontinuerlig siden 2008 og har blitt ytterligere forsterket gjennom de erfaringer selskapet har gjort seg gjennom denne saken.

Les mer om selskapets anti-korrupsjonsarbeid her (PDF, 52 KB)

Esben Tuman
Esben Tuman
Vice President Corporate Communications
Give me a call